PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE IN STROKOVNI SIMPOZIJ

V Kristalni palači v Ljubljani smo ob izidu nove knjige z naslovom »Inkluzija otrok s posebnimi potrebami – za družbeno pravičnost« organizirali strokovni simpozij, na katerega smo povabili vse sodelujoče v Mreži strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam in seveda tudi drugo strokovno javnost. Več kot 100 udeležencev je lahko slišalo prispevke dveh priznanih predavateljev, avtorja knjige dr. Dušana Rutarja in profesorja iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani dr. Robija Krofliča.

Dr. Dušan Rutar je ob predstavitvi knjige poudaril:

  • da so sodobne družbe hierarhično organizirane in da je običajno razmišljanje o izključevanju ljudi neustrezno, saj nihče ne živi zunaj družbe.
  • da obstajajo družbeni mehanizmi in procesi, zaradi katerih se obnavljajo razmerja med elitami in vsemi drugimi ljudmi, zaradi česar se razlike med njimi poglabljajo.
  • da bodo prihodnje družbe barbarske ali pa bo skupno življenje ljudi temeljilo na visokih etičnih standardih, ki ne veljajo le za ljudi, temveč tudi za vsa druga živa bitja, celo za humanoidne robote, ki jih bo med nami vse več.
  • temelj resnega razmišljanja o inkluziji sta zato etika in boj za družbeno pravičnost.

Prof. dr. Robert Kroflič je spregovoril o nujnosti sprememb celotne družbe. V kolikor želimo omogočiti inkluzijo otrok s posebnimi potrebami ni dovolj, da si za to prizadevajo le posamezniki ali interesne skupine, potrebna je korenita sprememba pogleda na človeka, na različnost in vključenost.

Drugi del simpozija je bil namenjen predstavitvi vseh strokovnih centrov, ki delujejo v okviru Mreži strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Na simpoziju so se predstavili: Strokovni center za gibalno ovirane otroke in mladostnike CIRIUS Kamnik, Strokovni center za avtizem, Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, Strokovni center ZEBRA za gluhe in naglušne otroke ter za otroke z govorno-jezikovnimi motnjam ter Strokovni centri za podporo inkluziji otrokom in mladostnikom z motnjo v duševnem razvoju. Vsi strokovni centri so kot prednost izpostavili večjo pestrost programov in možnost širšega preventivnega delovanja ter možnost financiranja dejavnosti, ki so jih v preteklosti, zaradi opaženih potreb pogosto opravljali brezplačno.

Pojavilo se je vprašanje, kaj se bo zgodilo s programi po zaključku projektov, kaj s skupinami otrok s posebnimi potrebami, ki niso vključene v projekt in kako delovati, da s tem ne prikrajšamo otrok, ki so že v inštitucijah.

Sprejeta je bila pobuda, da se strokovni centru srečujejo najmanj 1x letno. Na srečanjih si izmenjujejo nova spoznanja in oblikujejo skupne smernice razvoja in dela.