Tjaša Islamčević Lešnik

PROGRAM BAL A VIS X ZA OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO

 

Uvod

V strokovnem centru pri CIRIUS Kamnik smo se po izobraževanju ene od zaposlenih v izvajanju programa Bal a vis x odločili za naročilo materiala, ki je potreben za izvajanje metode. Le-ta je namenjena otrokom v individualni, občasno v skupinski obliki. Program je namreč možno prilagoditi posebnim potrebam otrok, ki so v naši obravnavi. Prinaša jim številne koristi na področju vidnega in slušnega zaznavanja, koordinacije telesa, zmanjševanja impulzivnosti, izboljšanja pozornosti …

Jedro

Program je ustanovil Bill Hubert, učitelj v osnovni in srednji šoli v Wichiti (Kansas, ZDA). Znanje o učinkovitih metodah dela z učenci je pridobil skozi opazovanje njihovega in lastnega doživljanja učnega procesa (Hubert, 2014). Pri mladostnikih s slabo pozornostjo je opazil, da ne zmorejo nadzirati sledenja lastnih oči, se osredotočiti na dejavnost, sedeti ali stati brez premikanja, da imajo zaklenjeno držo med sedenjem, stojo, hojo, tekom, težave pri razlikovanju levo/desno in so apatični. Dognal je, da je plodno učno okolje tisto, ki skozi gibanje oz. aktivacijo otroka povečuje razpon pozornosti in se hkrati osredotoča na eno nalogo, kar zmanjšuje stres ter napetost (Jan L. Went po Hubert, 2007). Hkrati vaje delujejo kot strategije za umirjanje, kar prispeva k podaljševanju koncentracije, ohranjanju jasne slike o dejavnosti in izboljšanju sodelovanja med otrokom in učiteljem. Namenjene so vsem.

Slika 1

Bal-A-Vis-X vključuje več kot 300 vaj različnih zahtevnostnih stopenj. Najlažje predstavljajo spretno enoročno metanje/lovljenje peščene vrečke (slika 1), zahtevnejše pa dvoročno obvladovanje štirih ali šestih žogic v ritmičnem zaporedju (slika 2). Poudarek je na ravnotežju (balance), sluhu (auditory) in vidu (vision). Naloge so tesno povezane z ritmom,  zahtevajo pa dobro koordinacijo celotnega telesa in usmerjeno pozornost. Program vključuje uporabo vrečk, napolnjenih s peskom, teniških žogic in ravnotežnostnih desk. Spodbuja sodelovanje, soočanje z osebnimi izzivi in goji medvrstniško učenje. Primeren je za uporabo v šolah in doma, predvsem pa je zabaven (Bizjak Eržen, 2018).

 

 

Slika 2

Vaje temeljijo na podajanju barvnih vrečk ali žogic v določenem zaporedju z ustvarjenjem različnih odtenkov  zvoka, ki se povezujejo v usklajen ritem. Udeleženci lahko pri tem sedijo ali stojijo, tempo se prilagaja njihovi pozornosti in sposobnostim (slika 3).

Za otroke so žogice izjemno motivacijo sredstvo. Terapijo povežejo z igro, zaradi česar v njej lažje vztrajajo. Med drugim so vrečke napolnjene s peskom enostavno orodje za preprijem in podajo tudi za otroka z gibalno oviranostjo.

 

Slika 3

Oseba, ki otroka vključi v program, mora dobro poznati njegov koncept. Navodila se podajajo v tišini s prikazom in gestami, da posamezniku dopustijo možnost opazovanja, organizacijo svojega miselnega toka, vidno in slušno sledenje. Potekajo lahko individualno, v paru ali v skupini. Posameznik se pri usvajanju motoričnih vzorcev sooča z doživljanjem osebnega ugodja, neugodja, opazovanjem čustvene nevihte ali blagostanja, namer (želim obupati ali vztrajati). Program je zasnovan tako, da se njegova zahtevnost stopnjuje. Preprostejše naloge je mogoče hitro usvojiti, s čimer osebe s šibkejšo pozornostjo motiviramo za nadaljnje sodelovanje. Ob doživljanju uspeha se poveča pozitivno vrednotenje samega sebe in hrepenenje po dodatnih izzivih (Islamčević L., 2019).

 

Slika 4

Vaje aktivirajo roke in noge, ki prehajajo čez sredino telesa. Če je posameznik gibalno oviran do te mere, da premikov okončin ni zmožen izvesti sam, le te izpelje s pomočjo asistenta (slika 4). Vaje razvijajo vidno in slušno sledenje, razlikovanje, pomnjenje. Mogoče jih je udejanjiti tudi ob stoji na ravnotežni deski. Njihova narava vodi v uskladitev senzoričnih zaznav z notranjim doživljanjem. Cilj je usmerjen v gibanje z osredotočenostjo na ritem, ki nima zunanjega izvora, ampak ima notranjega ob naravnem premikanju telesa z usvojeno tehniko (Stevens, 2009). Kognitivna integracija, ki je rezultat od 20 do 30 minutnih dnevih ponovitev programa Bal-A-Vis-X, poveča samoregulacijo stresa, razumevanje informacij, zniža impulzivnost, prizadevanje za doseganje uspešnosti in izboljša komunikacijske veščine (Patel, 2019).

 

Program se lahko izvaja z izmenjavo vlog učitelja in učenca. Z neverbalno komunikacijo in medsebojnim spodbujanjem nastaja prostor za razvijanje vrednote razumevanja drugih, sodelovanja itd. Vrednote so ključnega pomena pri osmišljanju človekovega življenja, saj ga usmerjajo in opredeljujejo (Luoma idr., 2007).

Zaključek

Avtorica razume program Bal-A-Vis-X kot pot, ki skozi gibanje omogoča trening ohranjanja pozornosti, razvijanja organizacijskih veščin, zaznavanja lastnega miselnega toka, čustvenih stanj, občutkov, namer, njihovo sprejemanje in spreminjanje. Naštete veščine so elementi življenja, ki so  ključeni za polno zaznavo posameznih situacij vsakdana, notranjih in zunanjih dejavnikov ter za upravljanje z njimi. Z vpeljavo programa Bal-A-Vis-X v pedagoško delo otroka ali mladostnika podpremo pri  pridobivanju spretnosti za doživljanje uspeha v šolskem (medvrstniškem in učnem) prostoru in drugod.

Literatura

Bizjak Eržen, M. (2018). Bal-A-Vis-X, metode in vaje za ravnotežje. Zgibanka. Objavljeno na strani:

http://www.avevita.si/media/Bal-A-Vis-X%20metoda%20vaje%20za%20ravnotezje.pdf

Hubert, B. (2014). Cues: for Learning and Teaching in Flow Spiral-bound. Objavljeno na strani:

https://www.amazon.com/Cues-Learning-Teaching-Bill-Hubert/dp/0990848817

Islamčević L., Tjaša (2019). Program Bal A Vis X kot učitelj čuječnosti. Zbornik mednarodne konference Mindfulness 2019 (str. 127). Objavljeno na strani:

http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov1

Luoma, J. B., Hayes, S. C. in Walser, R. D. (2007). Learning ACT: an acceptance and commitment therapy skills-training manual for therapists. Oakland, CA: New Harbinger.

Patel, U. (2019). Integrated brain: Bal-A-Vis-X benefits students. Objavljeno na strani:

http://www.integratedbrain.co.uk/workshop.html

Stevens, T. (2009). Interview with Bill Hubert on Bal-A-Vis-X. Intervju. Objavljeno na strani:

http://abettereducation.blogspot.com/2009/05/interview-with-bill-hubert-on-bal-vis-x.html

Went, L. J. (2015). Effects of Bal-A-Vis-X on Student Focus and Performance. Wayne State College, (str. 4).