Delo z otrokom ali mladostnikom:

V individualnih pogovorih otrokom ali mladostnikom svetujemo in pomagamo pri reševanju osebnih težav, razreševanju dilem in iskanju odgovorov na vprašanja. Skupaj iščemo in preizkušamo ustrezne prilagoditev in pripomočke, načrtujemo nadaljnje izobraževanje, poklicno pot in prehod na trg dela.

Delo s starši in z družino:

S starši ali drugimi družinskimi člani se lahko pogovorimo ob vključitvi otroka v šolo, pomagamo pri uporabi prilagojenih gradiv in pripomočkov ali svetujemo glede socialnovarstvenih in drugih pravic. Nudimo individualno ali skupinsko psihološko pomoč in svetovanje ob stiskah, vprašanjih in dilemah.

Svetovanje in strokovna podpora delavcem v vzgojno izobraževalnih ustanovah:

Ob obisku šole lahko strokovnim delavcem pojasnimo vzroke in posledice različnih obolenj, okvar ali motenj in njihov vpliv na šolsko delo pri učencu ali dijaku. Pomagamo pri načrtovanju, izdelavi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa. Svetujemo glede različnih pedagoških in drugih vprašanj, kot so: ocenjevanje znanja, medosebni vrstniški odnosi, sodelovanje s starši, izvajanje športnih aktivnosti, zunajšolske dejavnosti, praktično usposabljanje z delom (PUD) in drugo. Glede na situacijo predlagamo ukrepe za odpravljanje arhitektonskih ovir in prilagajanje delovnega mesta. Na voljo smo za izvajanje supervizije. Glede na potrebe se je mogoče dogovoriti tudi za obisk v CIRIUS Kamnik v obliki hospitacij ali strokovne ekskurzije.

Delo z vrstniki in z njihovimi starši:

Pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v skupino je pomembno tudi delo z njegovimi vrstniki in njihovimi starši. Vrstnikom na razredni uri ali staršem na roditeljskem sestanku na primeren način predstavimo prisotnost otroka v oddelku in se pogovorimo o socialnih veščinah potrebnih za sobivanje različnih ljudi v skupnosti. Podobne vsebine lahko na posebnih delavnicah organiziramo tudi ob drugih priložnostih.

Sodelovanje in povezovanje z drugimi inštitucijami.

Celostna obravnava in celovito informiranje včasih zahtevata, da vzpostavimo stik in se timsko povežemo s strokovnimi delavci različnih ustanov.